Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Agroturystycznego Stowarzyszenia "Puszcza Białowieska" w Narewce zaprasza na Walne Zebranie członków stowarzyszenia, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej, Lewkowo Stare 62, w dniu 05.06.2021 r. o godz. 12:00 (niedziela) w przypadku braku kworum - drugi termin o 12:30.

Celem Walnego Zebrania jest zatwierdzenie sprawozdań z działalności w roku 2021 i przyjęcie planu działania na rok 2022.

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  4. Sprawozdanie Zarządu i jego zatwierdzenie.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jego zatwierdzenie.
  6. Uchwalenie programu działania na rok 2022.
  7. Wolne wnioski - dyskusja.
  8. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem w imieniu zarządu
prezes Irena Ignaciuk

Script logo